Tietosuojaseloste / Privacy Policy

In english

Päivitetty: 18.1.2022

Toimimme rekisterinpitäjän roolissa useille sopimusasiakkaillemme (”asiakas”), esimerkiksi silloin kuin asiakasorganisaatioissa työskentelevät käyttäjät (”käyttäjä”) ja asiakkaiden yhteyshenkilöt (”asiakkaiden yhteyshenkilö”) tallentavat henkilötietoja palveluumme.

Tämä Tietosuojaseloste (jäljempänä ”seloste”) kertoo, kuinka Wistec Training Oy kerää, käsittelee ja luovuttaa henkilötietoja tarjotessaan asiakkaidensa yhteyshenkilöille ja käyttäjilleen pääsyn Wistec Online - verkkoympäristöön (”palvelu”). Pyydämme lukemaan tämän selosteen huolellisesti. Saatamme myös tehdä päivityksiä tähän selosteeseen muun muassa toimintamme kehittyessä tai lainsäädännön muuttuessa. Muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn selosteen. Wistec Trainining Oy:n avoimen kurssikalenterin koulutuskalenterin mukaisiin etä-, luokka- ja hybridikoulutuksiin osallistuminen ja niihin liittyvä henkilötietojen käsittely käsitellään omassa tietosuojaselosteessaan.  

Liiketoimintamme harjoittaminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä (henkilötietoja ovat kaikki tiedot, joista henkilö tunnistetaan tai on tunnistettavissa, kuten nimi, sähköpostiosoite, organisaatio ja profiilikuva). Olemme sitoutuneita suojaamaan henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) ja kulloinkin sovellettavan kansallisen tietosuojalainsäädännön (jäljempänä ”tietosuojalainsäädäntö”) mukaisesti.

Rekisterinpitäjä

Tietosuojalainsäädännön mukainen rekisterinpitäjä on Wistec Training Oy (jäljempänä ”Wistec”, ”me” ”meitä” tai ”meidän”). Wistec vastaa siitä, että asiakkaiden yhteyshenkilöiden ja käyttäjien henkilötietoja käsitellään tätä selostetta ja soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä noudattaen.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Wistec Training Oy 

Yritystunnus: 2498566-8

Osoite: Itämerenkatu 1, 00180 Helsinki

Puhelinnumero: 030 630 5720

Sähköposti: tuki@wistec.fi

Yllä olevia yhteystietoja voi käyttää käsittelemiemme henkilötietojen osalta tietosuoja-asioita koskevissa kysymyksissä tai tiedusteluissa. Asian käsittely saattaa edellyttää tarvittavia toimia henkilöllisyyden varmistamiseksi. Annamme mielellämme lisätietoja ja ohjeita asian käsittelyyn liittyen.

Mistä lähteistä henkilötiedot ovat peräisin?

Keräämme henkilötietoja pääasiassa asiakkaalta tai henkilöltä itseltään. Keräämme henkilötietoja, jotka

 • asiakkaan yhteyshenkilö tai käyttäjä on itse antanut meille esimerkiksi sopimuksen tekemisen yhteydessä tai silloin, kun hän kirjautuu palveluumme ja käyttää sitä;
 • asiakkaan yhteyshenkilö tai käyttäjä lisää vapaaehtoisesti profiiliinsa;
 • saadaan muista lähteistä, soveltuvien lakien sallimassa laajuudessa esim. kaupparekisteri, väestötietojärjestelmä, yritys- ja yhteisötietojärjestelmä tai Postin osoitetietojärjestelmä; ja
 • jotka saadaan verkkosivustomme käyttöön liittyen evästeiden (Google Analytics -palvelun) avulla. Ks. kohta evästeet.

Asiakkaan yhteyshenkilön tai käyttäjän ei ole pakko antaa meille henkilötietoja, mutta tällöin Palvelun tarjoaminen ei välttämättä ole mahdollista.

Mitä henkilötietoja keräämme?

Käyttäjiä, asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja potentiaalisia asiakkaita koskevat tiedot, kuten:

 • Käyttäjätiedot: etunimi, sukunimi, sähköposti (käyttäjätunnus), salasana, profiilikuva, organisaatioon liittyvä yksikkötieto/toimiala/divisioona, titteli, suoritetut kurssit ja kursseilla vietetty aika, suoritusmerkinnät, testitulokset, chat-keskustelut, palvelun käyttöä koskevat lokitiedot sekä evästeiden tai samankaltaisten teknologioiden avulla verkkosivustoilta kerätyt tiedot.
 • Asiakkaan tai yhteistyökumppanin yhteyshenkilöt: etunimi, sukunimi, organisaatio, titteli, puhelin, sähköposti
 • Prospektit: etunimi, sukunimi, organisaatio, titteli, puhelin, sähköposti
 • Asiakasyhteydenotot ja asiakassuhteeseen liittyvät tiedot: kirjeenvaihto, rekisteröityjen oikeuksia koskevat kirjaukset sekä palvelua ja tilausta koskevat tiedot, maksutiedot, laskutustiedot ja asiakastyytyväisyyskyselyiden tulokset
 • Markkinointiin liittyvät tiedot: kuten suostumukset / kiellot sekä suoramarkkinoinnista kerääntyneet tiedot, kuten uutiskirjeiden klikkaus- ja avausprosentit

Wistec voi yhdistää eri lähteistä keräämiään henkilötietoja tässä selosteessa mainittuja tarkoituksia varten.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Keräämme, säilytämme ja käsittelemme henkilötietoja ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. Varmistamme aina lainmukaisen käsittelyperusteen käsillä olon. Käsittelemme asiakkaan yhteyshenkilön ja käyttäjän tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

Palvelun tarjoaminen ja asiakaspalvelu

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja sopimusvelvoitteiden täyttämiseen, palveluiden toimittamiseen liittyen sekä ylläpitääksemme asiakassuhdetta asiakkaamme kanssa. Asiakassuhteen aikana käsittelemme henkilötietoja muun muassa palvelujen toteuttamista, laskutusta, perintää, reklamaatioita ja asiakaspalvelun- sekä palautteen hallintaa varten. Keräämme myös yhteistyökumppaneidemme edustajien tietoja.

Keräämme myös asiakaskohtaiseen palvelun käyttöraportointiin liittyviä toiminnallisia tietoja muun muassa henkilön suorittamista kursseista, testeistä, käyttöajoista sekä sisällön tarkasteluista.

Näissä edellä mainituissa tapauksissa henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaan / yhteistyökumppanin ja meidän väliseemme sopimukseen ja sen valmisteluun sekä oikeutettuun etuumme.

Markkinointi ja asiakasviestintä

Henkilötietoja voidaan käyttää markkinointi- ja asiakasviestintään:

 • Asiakassuhteen yhteyshenkilöille saatamme toteuttaa sähköistä suoramarkkinointia sekä sosiaalisen median mainontaa kertoaksemme palvelun uusista ominaisuuksista ja sisällöistä tai markkinoidaksemme muita meidän tai kumppaniemme palveluita tai toteuttaaksemme erilaisia kampanjoita ja kilpailuita ennen asiakassuhteen alkua, asiakassuhteen aikana tai sen jälkeen.
 • Palvelun käyttäjälle, jollei asiakkaan kanssa ole muuten sovittu, saatamme toteuttaa sähköistä suoramarkkinointia ja sosiaalisen median mainontaa kertoaksemme palvelun uusista ominaisuuksista ja sisällöistä tai markkinoidaksemme muita meidän tai kumppaniemme palveluita tai toteuttaaksemme erilaisia kampanjoita ja kilpailuita asiakassuhteen aikana. Saatamme toteuttaa markkinointiviestintää palvelun käyttäjälle myös asiakassuhteen jälkeen, mikäli hän on itse tilannut uutiskirjeet tai blogin.
 • Saatamme kohdistaa markkinointia myös uusille mahdollisille asiakkaille (prospekteille) Tällöin käsittelemme yritysten yhteyshenkilötietoja ja huolehdimme tietojen lainmukaisesta käsittelystä.

Tallennamme, ryhmittelemme, analysoimme ja muuten käsittelemme asiakassuhteen yhteyshenkilön, käyttäjän ja prospektin henkilötietoja, jotta voimme paremmin ymmärtää heidän mielenkiinnon kohteitaan ja tarjota heille heitä kiinnostavia tuotteita tai palveluita. Keräämme esimerkiksi tietoa sivustokäyttäytymisestä sekä käsittelemme katseluhistoriatietoja tarjotaksemme kohdennettua viestintää ja markkinointimateriaalia. Käytämme verkkovierailuista kertyvää sivustostatistiikka myös asiakassegmentointiin myyntiämme varten.

Yllä mainituissa tapauksissa henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme sekä mahdollisesti henkilön antamaan suostumukseen.

Asiakkaan yhteyshenkilöllä, käyttäjällä ja prospektilla on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointiin ja telemarkkinointiin sekä profilointiin; katso tämän Selosteen kohta “Millaisia oikeuksia henkilöillä on?”.

Liiketoimintamme kehittäminen, tietoturva ja sisäinen raportointi

Saatamme myös käsitellä henkilötietoja palvelujen tarjoamiseen liittyvän liiketoimintamme kehittämiseksi sekä sisäistä raportointia varten. Tällä tarkoitamme muun muassa henkilötietojen käsittelyä sopivan kurssivalikoiman tarjoamiseksi tai markkinointitutkimusten, asiakaskyselyiden ja mielipidetutkimusten tuottamista. Sisäisistä raporteista ei kuitenkaan käy ilmi yksittäisen käyttäjän tiedot.

Käsittelemme henkilötietoja myös palvelun ja verkkosivun tietoturvasta huolehtimiseksi, palvelun ja verkkosivun laadun parantamiseksi sekä palvelun ja sen liitännäisten palvelujen, järjestelmien, työkalujen ja prosessien testaamiseksi ja kehittämiseksi.

Näissä tapauksissa henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme varmistaa Palvelumme ja verkkosivumme asianmukainen toimivuus, tietoturva sekä saada riittävät ja asianmukaiset tiedot Palvelun kehittämiseen ja liiketoimintamme johtamiseen.

Oikeudellisten velvoitteiden täyttäminen

Saatamme käsitellä henkilötietoja myös oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi (muun muassa kirjanpito ja verotus), oikeudellisiin kanteisiin ja vaatimuksiin vastaamiseksi tai sellaisen valmistelemiseksi taikka rikosten, petosten tai muiden väärinkäytösten selvittämiseksi ja ehkäisemiseksi.

Tämän osalta lainmukainen henkilötietojen käsittelyperuste on lakisääteinen velvoite tai oikeus.

Muut tarkoitukset, joihin olet suostunut

Käsittelemme henkilötietojasi myös muihin tarkoituksiin, mikäli olet antanut suostumuksesi tällaiseen käsittelyyn.

Ketkä käsittelevät henkilötietoja ja luovutetaanko niitä muille?

Henkilötietoja käsittelevät yrityksemme henkilöstöön kuuluvat henkilöt tehtäviään suorittaessaan. Lisäksi henkilötietoja käsittelevät yhteistyökumppanimme, kuten ulkoistettua myyntiä, markkinointia tai palvelun toteutusta lukuumme tekevät toimijat. Huolehdimme tällöin muun muassa sopimuksin siitä, että henkilötietojen luottamuksellisuus säilyy ja tietoja käsitellään myös muutoin lainmukaisesti ja vain meidän hyväksemme. Annamme lisäksi suoritustietojen tarkasteluoikeuden asiakasorganisaation nimetyille yhteyshenkilöille täyttääksemme sopimusvelvoitteemme.

Muutoin saatamme luovuttaa tietoja myös lain, tuomioistuimen tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä, oikeudelliseen vaateeseen vastaamiseksi tai sellaisen valmistelemiseksi taikka mikäli asiakas on antanut suostumuksensa tietojen luovuttamiseen. Saatamme myös luovuttaa tietoja, mikäli olisimme osallisena yritys- tai liiketoimintakaupassa tai muussa liiketoiminta- tai yritysjärjestelyssä.

Siirretäänkö henkilötietoja EU:N TAI ETA-alueen ulkopuolelle?

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta EU:n ulkopuolelle, mutta koska tietoja tallennetaan ja käsitellään ensisijaisesti sähköisessä muodossa, saattavat jotkut palveluntarjoajistamme/ sopimuskumppaneistamme sijaita EU:n ulkopuolisissa maissa. Tällainen on esimerkiksi aktivointiviestien ja osaamiskartoituksien keräämiseen käyttämämme Mailchimp (The Rocket Science Group LLC), Survey Monkey (SVMK Inc.), HubSpot, Inc, Postmark, Inc ja tawkto, Inc. Tässä tapauksessa huolehdimme asianmukaisista suojatoimista rekisteröityjen oikeuksien ja vapauksien varmistamiseksi tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Käyttäjien suoritustietoja ei siirry EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Miten kauan tietoja säilytetään?

Emme säilytä henkilötietoja pidempään kuin on tarpeellista tässä Selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi tai kuin sopimus tai laki vaatii. Säilytysajat vaihtelevat käyttötarkoituksesta, lainmukaisesta käsittelyperusteesta ja tilanteesta riippuen. Henkilötiedot voidaan poistaa siinä tilanteessa, kun henkilö käyttäjä peruuttaa suostumuksensa tai pyytää tietojensa poistoa (eikä meillä ole muuta lainmukaista käsittelyperustetta) tai kun sopimussuhde päättyy, jolloin kirjautumistunnukset deaktivoidaan.

 • Asiakasrekisteristä henkilötiedot poistuvat automaattisesti asiakassopimuksen päättymisestä 365 vuorokauden kuluessa tai vastaavassa ajassa käyttäjän pyynnöstä. Säilytysaika mahdollistaa raportoinnin ja tunnusten uudelleen aktivoinnin palvelun jatkuessa sopimuskausien välillä. Lisäksi henkilötiedot poistetaan silloin, kun käyttäjän kirjautumistunnus on ollut käyttämättä 365 vuorokauden ajan.
 • Markkinointirekisterissä henkilötietoja voidaan säilyttää tarpeellisin osin myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen soveltuvan lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa tai niin kauan kuin tämän Selosteen mukaiset käyttötarkoitukset ja osapuolten oikeudet ja velvoitteet sitä edellyttävät. Esimerkiksi voimme säilyttää henkilötietoja tarpeellisilta osin noudattaaksemme antamaasi käyttäjän tai asiakkaan antamaa suoramarkkinointikieltoa sekä kehittääksemme Palveluamme.

  Lisäksi voimme käsitellä asiakkaan yhteyshenkilön henkilötietoja myynti- ja markkinointitarkoituksiin myös ennen asiakassuhteen alkua tai asiakassuhteen päättymisen jälkeen, ellei asiakkaan yhteyshenkilö ole tätä erikseen kieltänyt ja ellei erillistä säilytys- tai lakiperusteista syytä ole.

Henkilötietojen säilytysaikoja määrittää lisäksi lainsäädäntö (esimerkiksi kirjanpito ja verotus) sekä oikeudellisten vaateiden esittämiseen liittyvien määräaikojen kuluminen (esimerkiksi kanneajat).

Miten tiedot suojataan?

Henkilötiedot on suojattu teknisin toimenpitein. Pääsy henkilötietoihin on rajattu käyttöoikeuksin, tunnuksin ja salasanoin. Käsittelemme tietoja luottamuksellisina. Toimitilamme sijaitsevat kulunvalvotussa kiinteistössä sekä tilat, joissa tietoja käsitellään ovat valvottuja ja suojattu tarvittavalla tavalla.

Huomaa, että tarkoituksenmukaisetkaan toimienpiteet eivät voi estää kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia. Henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteissa ilmoitamme sinulle asiasta Tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Tietojen antamatta jättämisen seuraukset

Henkilötietojen antaminen ja käsittely on palveluidemme kokeilemiseksi ja sopimusten solmimiseksi sekä täyttämiseksi pakollista siltä osin, että pystymme varmistamaan, että sopimuksia solmivat henkilöt ovat siihen toimivaltaisia ja kelpoisia ja pystymme täyttämään sopimusvelvoitteemme ja toisaalta varmistamaan, että omat oikeutemme täyttyvät eikä väärinkäytöksiä tapahdu.

Millaisia oikeuksia henkilöillä on?

Rekisteröidyn oikeudet perustuvat EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen, joihin kuuluu tietyissä tilanteissa muun muassa tarkastusoikeus sekä oikeus saada tiedot oikaistua tai poistettua. Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan lainsäädännössä määrittelemissä tilanteissa. Oikeuksien täysimääräiseen käyttöön voi kohdistua rajoituksia.

Rekisteröidyn oikeuksia koskevat vaatimukset tulee esittää kirjallisesti henkilötietojen käsittelijän yhteyshenkilölle. Oikeuksien käyttöä koskevat tilanteet arvioidaan tapauskohtaisesti ja niistä annetaan aina erillinen ratkaisu. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamispyyntöön vastataan pääsääntöisesti kuukauden (1) kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Pyyntö on maksuton. Jos pyyntö on ilmeisen perusteeton tai kohtuuton, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti, voidaan rekisteröidyltä periä kohtuullinen maksu tai kieltäytyä suorittamasta pyyntö. Rekisteröidyllä on oikeus kohdistaa pyyntönsä vain itseään koskeviin tietoihin. Oikeuksia ovat muun muassa:

Suostumuksen peruuttaminen

Mikäli käsittelemme henkilötietoja suostumuksen perusteella, henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla siitä meille ottamalla yhteyttä edellä mainittuja yhteystietoja käyttämällä.

Pääsy tietoihin ja tarkastuspyyntöjen esittäminen

Henkilöllä on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö henkilöä koskevia tietoja sekä saada tietää mitä henkilötietoja käsittelemme. Lisäksi henkilöllä on oikeus saada täydentäviä tietoja muun muassa henkilötietojen käsittelyn perusteista.

Oikeus saada virheet korjatuksi

Henkilöllä on oikeus pyytää, että korjaamme häntä koskevat virheelliset tai vanhentuneet taikka muuten puutteelliset henkilötiedot.

Oikeus kieltää suoramarkkinointi

Vaikka emme käsittelisi henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin suostumuksen perusteella, henkilö voi milloin tahansa kieltää tietojensa käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksia varten ottamalla yhteyttä edellä mainittuja yhteystietoja käyttämällä.

Oikeus vastustaa käsittelyä

Mikäli käsittelemme henkilötietoja yleisen edun taikka oikeutetun etumme perusteella, henkilöllä on oikeus vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi henkilön oikeudet taikka käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi. Tulee huomata, että tässä tilanteessa emme todennäköisesti pysty tarjoamaan palvelua henkilön käyttöön.

Oikeus rajoittaa käsittelyä

Henkilöllä on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia, että rajoitamme henkilötietojen käsittelyä.

Oikeus saada tiedot siirretyksi

Mikäli olemme käsitelleet tietoja suostumuksen perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi, henkilöllä on oikeus saada meille sähköisesti toimitetut tiedot yleisesti käytetyssä muodossa, jotta tiedot voitaisiin siirtää toiselle palveluntarjoajalle.

Selosteen muuttaminen

Meillä on oikeus muuttaa tätä Selostetta. Ilmoitamme muutoksista sinulle verkkosivullamme.

Wistec.fi https://wistec.fi/yhteystiedot/tietosuojaseloste/

Wistec Online https://wisteconline.fi/mod/page/view.php?id=11552#General

Henkilötietoja koskevat yhteydenotot

Tietojenkäsittelyä koskevissa asioissa meihin voi ottaa yhteyttä yllä mainittuja henkilötietojen käsittelijän yhteystietoja käyttäen. Mikäli henkilö katsoo, ettei hän saa henkilötietojen käsittelyä koskevaa asiaa ratkaistua keskinäisen yhteydenpitomme kautta, hän voi myös olla yhteydessä toimivaltaiseen valvontaviranomaiseen, eli tietosuojavaltuutettuun: www.tietosuoja.fi.


General

When you use Wistec Online services, you trust our data in our hands. The purpose of the Privacy Policy is to help you understand the nature of the data to be collected and the reason and purpose of that. This is important so we hope you will read this policy carefully. Keep in mind that you can manage your information and secure your privacy on the My Profile page.
Our services can be used in a number of ways. When you share information with us, for example, by purchasing additional paid courses with Stripe or Paypall payments. We want you to know how our information is used and we want you to be aware of the ways you can protect your privacy.
This Privacy Policy tells you:

 • What information we collect and why.
 • How we use this information.
 • What alternatives are we providing, for example, with the use and updating of data

We try to make things as simple as possible, but unless you know such concepts as cookies, IP address, pixel tags, and browser, read the descriptions of these key concepts first. Your privacy is of great importance to Wistec Online, so whether you are a new or long-term user of our services, we recommend you to familiarize yourself with our policies. Please do not hesitate to contact us if you have any questions.

The information we collect

We collect data to provide our users with better services. We'll look at you basics, like your language. We will also collect information about your contract with your business, such as your time spent on the courses, the completed course sections and the results of the tests.

Information we receive through our services

We collect information about the content you see and their dates or results, such as watching a video on Onlinen, visiting Test Pages, or looking at and using our content. 
When you use services or view videos offered by Online, we collect and automatically store certain information on our server logs. This information includes:

 • how you use our services (like watching videos)
 • the internet protocol address
 • information on how the device is used, such as information on possible crashes, system activity, browser type, browser language, time and date of the query, and the associated URL
 • cookies that allow us to identify your browser or your account.
 • cookies that we know are you signed in to the service

How we use the information we collect

We use the information we collect from services to provide, maintain, protect, and enhance our services, develop new services, and protect Wistec Online and our users.
In the default settings, the information on the My Profile page will not be visible to other Online users. Your e-mail address is hidden in all modes, but you can change it to shown to anyone or just people on the course. However, this does not limit or make it possible for you to choose the people to whom your address will be displayed. Your email address, however, is available to Wistec Online, so we can identify the services you use and target any direct advertising or reminders of your participation in the courses. Wistec Online, however, adheres to agreements with a company that may prohibit any advertising or reminder to employees. By default, this information is collected and we run about once a month from the login service for non-signing users and send them a reminder of the benefits of the service. However, the user may remove himself from the mailing list as he / she so desires.
If a business agreement includes reporting, we will gather more comprehensive information on courses spent on courses, test performance and test results. However, we will not disclose information from non-contract business users. We will never release other users' information to other businesses or private users.
If you contact us, we will keep a record of your contact so that we can solve any problems you may experience. We can use your email address to notify you about the services, as we will let you know about changes and improvements that will be forthcoming.
We use cookies and other techniques, such as logs, to collect information collected to improve our user experience and the overall quality of our services. For example, by storing your language settings, we can show you the services in your language. However, when we show you customized content, we do not integrate a cookie or equivalent technology into sensitive interests such as race, religion, sexual orientation, or health.
We ask for your permission before we use your information for purposes other than those described in this Privacy Policy.
Wistec Online processes this information on its servers in Finland. We may also process your personal data from a server located outside your country of residence.
Data management is governed by the Finnish Information Security settings and the obligations of the Personal Data Act. If there are stricter or worse specifications in the country of use of the service, we can take this into account if you provide us with such information and references to them.

Transparency and freedom of choice

People have different privacy needs. Our goal is to clearly indicate what information we collect to help you decide how your information will be used. For example:

 • view and update the information on your My Profile page. You can also use other management tools to determine whether to use certain cookies or similar technology to store certain types of activity on your.
 • check and manage certain types of information associated with your account using the My Profile page
 • adjust how your profile associated with your account looks to others
 • to manage who your data can be shared through your account
 • removes the information associated with your account
 • choose whether to see your profile name and image

You can also configure your browser to block all cookies, including cookies associated with our services, or tell us which cookies are set by Wistec Online. However, remember that some of our services may not work properly if cookies are blocked. For example, we may not have other language settings, and you may have to log on to the service repeatedly.

Use and update of personal information

Each time you use our service, we will try to give you the ability to personalize your personal information. If the information is incorrect, we will try to provide you with ways to quickly update or remove the data unless we need to retain information for legitimate commercial or legal reasons. When updating your personal information we may have to ask you to confirm your identity before we can implement your request.
We can reject requests that are repeatedly unreasonably high, requiring disproportionate technical effort (for example, developing a new system or making substantial changes to the current practice), compromising others' privacy, or being very impractical (for example, requests for backup information).
If we have to provide data for review and repair, we will do so free of charge, unless the provision of information would require disproportionate effort. We strive to maintain our services in a way that protects data from deliberate or accidental destruction. As a result, we may not delete the remaining data copies from our active servers immediately or delete data from our backup system after you disclose information about our services.

Information what we share

We will not disclose personal information to companies, organizations, or Wistec Online to non-service staff except in the following cases:
You have granted permission to share information.
We share your personal information with companies, organizations or third parties if you have given them permission. We always require a separate consent to share all sensitive personal information.
Information is shared with domain administrators
If the data used in this service is managed outside of Wistec Online, such as Office 365 or Google+, we automatically allocate the information required for that service at the system and administrator level. In these services, you will have to agree to share and collect this information when you use the service through these sign-in methods.

Information is needed for legal reasons

We share personal information with third-party companies, organizations, or individuals if we sincerely believe that the use, retention, or disclosure of information is necessary.

 • act in accordance with applicable law or regulation, or by an enforceable court decision or authority decision
 • to enforce the applicable Service Terms and to investigate possible violations
 • fraud, security threats, or technical problems, to detect, prevent or process it
 • Wistec Online, for the protection of our legitimate rights, property and privacy by our users or the public

We can share non-personal information publicly and with our partners, such as publishers, advertisers, or collaboration sites. For example, we may distribute the information publicly to show the trends in the general usage of our services.

Security

We strive to protect Wistec Online and our users against unauthorized access, alteration, disclosure, or destruction. Some of the security methods we apply:

 • encrypt all payment transactions with SSL
 • we use a non-system payment service to enhance protection (Stripe / Paypall)
 • we evaluate our data collection, storage and handling policies and physical security measures to prevent unauthorized use of the systems.

We limit the access of personal data to Wistec Online's employees, contract partners and other agents who need this information to process them for us. These persons are bound by the obligation of professional secrecy, the violation of which may result, for example, for termination or for criminal prosecution.

When is the Privacy Policy valid?

Our Privacy Policy applies to all Wistec Training Oy's staff and its affiliates, but does not apply to services with separate privacy practices that are not covered by this Privacy Policy.
Our Privacy Policy does not apply to services provided by other companies or individuals, such as products or sites that may appear in ads, sites that may include Wistec Online Services or other sites linked to Onlinen Services. Our Privacy Policy does not cover the practices of computing companies and organizations that promote our other services. Such entities may use cookies, pixel tags, and other technologies to provide targeted ads.

Compliance with law and cooperation with the authorities

We regularly review that this Privacy Policy is being followed. We also follow a number of self-regulatory practices, including the EU-US Privacy Shield. If we receive formal written complaints, we will contact the complainant to find out the problem. If necessary, we will cooperate with authorities such as local data protection authorities to resolve any complaints about the transfer of personal information that can not be solved directly with users.

Changes

This Privacy Policy may be changed from time to time. We do not undermine the rights you have in the Privacy Policy without your explicit consent. We will publish any changes to our Privacy Policy for our sites. If the changes are material, we will provide a more prominent notice to your verified email address.

Techniques and Principles

Wistec Online develops new ideas and products that often also develop technical innovations. As a responsible company, we are doing our best to ensure that new innovations provide our users with the right level of data protection. Privacy policies guide all our decisions. So we can protect our users and offer them new tools, and still strive to achieve the required and even better level of security.

Policy

Develop products based on data protection principles and practices.
Our goal is to be a leader in e-learning, enabling users to easily increase their IT skills without undermining the user experience. We respect privacy laws and work within the company and with our supervisors and industry partners to develop and maintain strong privacy principles.
Collect personal information in a transparent way
We try to show the users the information we provide for our services. Our goal is to gather information about users as transparently as possible and to clearly explain how we use that information to deliver our services.
Allow users to choose to what extent they protect their privacy
People's privacy needs are different. Wistec Online wants to serve all its users, including private and business users. That is why we strive to provide useful and detailed options for users to control the use of their personal information. By default, the only personal information that may appear on the service is First Name and Last Name. We do not sell our personal data to any registers or other services without the consent of users.
Monitor the information stored responsibly
We know that we are responsible for keeping the information provided to us by us secure. We take security seriously and work together with users, developers and external data protection specialists to make the service safer.

Last modified: Tuesday, 1 February 2022, 9:35 AM